بایگانی

Archive for آگوست 2013

تندیسک طلایی مارلیک

آگوست 7, 2013 4 دیدگاه

Golden_Bust_Marlikتندیس شخصی که لباس رسمی به تن دارد و یک گوشواره ی حلقه ای ساده بر یکی از گوشهایش باقی است، ارتفاع: 11.7 سانتی متر، وزن:43.5  گرم، قدمت: اواخر هزاره ی دوم یا اوایل هزاره ی نخست پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: مارلیک

مرجع: Marlik: The complete excavation report, volume I, p. 114

سردیس قوچ 2700 ساله

آگوست 6, 2013 ۱ دیدگاه

Pre_Achaemenid_Ram_Head_Gold

سردیس قوچ، جنس: طلا، قدمت: سده ی هفتم پیش از میلاد، محل نگهداری: مجموعه ی خصوصی

تندیس بانوی ساسانی

آگوست 5, 2013 2 دیدگاه

Bust_Wonam_Sassanid_Kish_FieldMuseum

تندیس بانوی ساسانی، جنس: گچ، ارتفاع: 28.5 سانتی متر، قدمت: سده ی پنجم میلادی، منطقه ی جغرافیایی: کاخ یک کیش

 

تنگ آب ساسانی با نقش شیر

آگوست 5, 2013 بیان دیدگاه

Ewer_Sassanid_BNF_Lion

تنگ آب با نقش شیر، جنس: نقره که در بخشهایی جیوه کاری شده، ارتفاع: 35 سانتی متر، وزن: 1102 گرم، قدمت: سده ی هفتم میلادی، محل نگهداری: Bibliothèque nationale de France

تکوک هخامنشی به شکل قوچ

آگوست 2, 2013 بیان دیدگاه

Gold_Rhyton_Ram_Achaemenid_RezaAbbasi

تکوک به شکل قوچ، جنس: طلا، قدمت: سده ی چهارم یا پنجم پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

عکس از : A. Davey